Tirupati - Tirumala Sri Balaji

Brahmotsavam Schedule

Day

Morning

Evening

Ankurarpana and Senadhipati Utsavam are celebrated on the day preceding the first day of Brahmotsavam.

First Dwajarohanam Pedda Sesha Vahanam
Second  Chinna Sesha Vahanam Hamsa Vahanam
Third  Simha Vahanam Mutyapu Pandiri Vahanam
Fourth  Kalpavriksha Vahanam Sarva Bhoopala Vahanam
Fifth  Mohini Avataram Garuda Seva
Sixth  Hanumantha Vahanam Swarna Ratham, Gajavahanam
Seventh  Suryaprabha Vahanam Chandraprabha Vahanam 
Eighth  Rathotsavam Aswa Vahanam
Ninth  Pallaki Utsavam, Chakrasnanam Golden Tiruchi Utsavam, Dwajavarohanam

For more information about utsavams, contact:

  • Phone No. +91-0877-2231777
  • Phone No. +91-0877-2232813 at TTD Public Relations Office, Tirupati
  • Phone No. +91-0877-2277777, at Tirumala
  • Phone No. +91-0877-2279277 at Tirumala.