108 Names of Lakshmi Narasimha

 
 • Om Narasimhaya Namah
 • Om Mahasimhaya Namah
 • Om Divyasamhaya Namah
 • Om Mahabalaaya Namah
 • Om Ugrasimhaya Namah
 • Om Mahadevaaya Namah
 • Om Sthambha-jaaya Namah
 • Om Ugralochanaaya Namah
 • Om Raodraya Namah
 • Om Sarwa-adbhutaaya Namah
 • Om Srimad yogaanandaaya Namah
 • Om Trivikramaaya Namah
 • Om Haraye Namah
 • Om Kolaahalaaya Namah
 • Om Chakrine Namah
 • Om Vijayaaya Namah
 • Om Jayavardhanaaya Namah
 • Om Pamchanaaya Namah
 • Om Parabramhane Namah
 • Om Aghoraaya Namah
 • Om Gora-vikramaya Namah
 • Om Jwalanmukhaya Namah
 • Om Jvalaa maaline Namah
 • Om Mahajvalaaya Namah
 • Om Maha prabhave Namah
 • Om Nitalaakshaya Namah
 • Om Saha-srakashaya Namah
 • Om Durni-rikshaya Namah
 • Om Prataapanaaya Namah
 • Om Mahadamstrayudhaya Namah
 • Om Pragnyaya Namah
 • Om Chanda kopine Namah
 • Om Sadaasivaaya Namah
 • Om Hiranyakasipu dwamsine Namah
 • Om Daityadaanava bhamjanaaya Namah
 • Om Guna bhadraya Namah
 • Om Maha bhadtraya Namah
 • Om Bala bhadhraya Namah
 • Om Subhadragaaya Namah
 • Om Karaalaaya Namah
 • Om Vikaraalaya Namah
 • Om Vikarte Namah
 • Om Sarwakartrukaya Namah
 • Om Shimshumaaraaya Namah
 • Om Trilokaatmane Namah
 • Om Eshaaya Namah
 • Om Sarveshvaraaya Namah
 • Om Vibhave Namah
 • Om Bhairavaadambaraaya Namah
 • Om Divyaya Namah
 • Om Achyutaaya Namah
 • Om Kavaye Namah
 • Om Maadavaaya Namah
 • Om Adokshaya Namah
 • Om Aksharaaya Namah
 • Om Sharvaya Namah
 • Om Vanamaaline Namah
 • Om Parapradaaya Namah
 • Om Vishwam-bharaaya Namah
 • Om Adbhutaaya Namah
 • Om Bhavyaya Namah
 • Om Sri vishnave Namah
 • Om Purushottamaaya Namah
 • Om Anaghastraya Namah
 • Om Nakhastraya Namah
 • Om Suryajothishe Namah
 • Om Sureshwaraaya Namah
 • Om Saha sabrahave Namah
 • Om Sarvagnyaya Namah
 • Om Sarvasiddi pradaayakaaya Namah
 • Om Vajradamstraya Namah
 • Om Vajrakhaya Namah
 • Om Mahanamdaaya Namah
 • Om Paramtapaaya Namah
 • Om Sarvamaothreka rupaaya Namah
 • Om Sarvayantra-vidaranaya Namah
 • Om Sarvatam-tratmakaaya Namah
 • Om Avyaktaya Namah
 • Om Suvyaktaya Namah
 • Om Bhakthavatsalaaya Namah
 • Om Vaishaakha shukla bhutottaya Namah
 • Om Sharanagata vatsalaaya Namah
 • Om Udaarakirthiye Namah
 • Om Punyatmane Namah
 • Om Mahatmane Namah
 • Om Chanda vikramaaya Namah
 • Om Vedattraya prapujyaya Namah
 • Om Bhagavate Namah
 • Om Parameswaraaya Namah
 • Om Sri vatssmkaaya Namah
 • Om Srinivaasaya Namah
 • Om Jagadvyapine Namah
 • Om Jaganmayaaya Namah
 • Om Jagatpalaaya Namah
 • Om Jagannadaya Namah
 • Om Mahakaayaya Namah
 • Om Dviroopa-brute Namah
 • Om Paramatmane Namah
 • Om Paramjyotishye Namah
 • Om Nirgunaaya Namah
 • Om Nru kesarine Namah
 • Om Parathatvaya Namah
 • Om Paramdhamane Namah
 • Om Sachitananda vigrahaya Namah
 • Om Lakshminarasimhaya Namah
 • Om Sarvatmane Namah
 • Om Dheeraya Namah
 • Om Prahaladha palakaya Namah