108 Names of Saraswati

 
 • Om Sarasvatyai namah
 • Om Maha-bhadrayai namah
 • Om Maha-mayayai namah
 • Om Vara-pradayai namah
 • Om Sree pradayai namah
 • Om Padma-nilayayai namah
 • Om Padmakshmai namah
 • Om Padma-vaktri-kayai namah
 • Om Shivanu-jayai namah
 • Om Pustaka-stayai namah
 • Om Gynana-mudrayai namah
 • Om Ramayai namah
 • Om Kama-rupayai namah
 • Om Maha-vidyayai namah
 • Om Maha-pataka-nashinyai namah
 • Om Maha-shrayayai namah
 • Om Malinyai namah
 • Om Maha-bhogayai namah
 • Om Maha-bhujayai namah
 • Om Maha-bagayai namah
 • Om Maho-tsahayai namah
 • Om Divyamgayai namah
 • Om Sura-vandi-tayai namah
 • Om Mahakalyai namah
 • Om Maha-pashayai namah
 • Om Maha-karayai namah
 • Om Mahamkushayai namah
 • Om Seetayai namah
 • Om Vimalayai namah
 • Om Vishvayai namah
 • Om Vidyunma-layai namah
 • Om Vaishnavyai namah
 • Om Chandri-kayai namah
 • Om Chandra-lekha-vibhu-shitayai namah
 • Om Maha-phalayai namah
 • Om Savitryai namah
 • Om Surasayai namah
 • Om Devyai namah
 • Om Divya-lankara-bhushitayai namah
 • Om Vagdevyai namah
 • Om Vasudayai namah
 • Om Teevrayai namah
 • Om Maha-bhadrayai namah
 • Om Bhoga-dayai namah
 • Om Govimdayai namah
 • Om Bharatyai namah
 • Om Bhamayai namah
 • Om Gomatyai namah
 • Om Jati-layai namah
 • Om Vindhya-vasayai namah
 • Om Chandi-kayai namah
 • Om Subha-drayai namah
 • Om Sura-puji-tayai namah
 • Om Vini-drayai namah
 • Om Vaishnavyai namah
 • Om Bramhyai namah
 • Om Bramha-gynanaika-sadhanayai namah
 • Om Soudaminyai namah
 • Om Sudha-murtayai namah
 • Om Suveenayai namah
 • Om Suvaa-sinyai namah
 • Om Vidya-rupayai namah
 • Om Bramha-jayayai namah
 • Om Vishalayai namah
 • Om Padma-lochanayai namah
 • Om Shumbha-sura-pramadhinyai namah
 • Om Dhumra-lochana-mardhinyai namah
 • Om Sarvatmi-kayai namah
 • Om Traeimurtyai namah
 • Om Shubha-dayai namah
 • Om Shastra-rupinyai namah
 • Om Sarva-devastu-tayai namah
 • Om Soumyayai namah
 • Om Sura-sura-namaskrutayai namah
 • Om Rakta-beejani-hantrai namah
 • Om Chamundayai namah
 • Om Munda-kambi-katai namah
 • Om Kala-ratryai namah
 • Om Praharanayai namah
 • Om Kala-dharayai namah
 • Om Niranja-nayai namah
 • Om Vara-rohayai namah
 • Om Vagdevyai namah
 • Om Varahyai namah
 • Om Varijaa-sanayai namah
 • Om Chitrambarayai namah
 • Om Chitra-gamdhayai namah
 • Om Chitra-malya-vibhushitayai namah
 • Om Kantayai namah
 • Om Kama-pradayai namah
 • Om Vindyayai namah
 • Om Rupa-soubhagya-daeinyai namah
 • Om Shweta-sanayai namah
 • Om Rakta-madhyayai namah
 • Om Dvibhu-jaayai namah
 • Om Sura-puji-tayai namah
 • Om Niranja-nayai namah
 • Om Neela-jamghayai namah
 • Om Chaturvarga-phala-pradayai namah
 • Om Chaturana-nasamrajyai namah
 • Om Bramha-vishu-sivatmi-kayai namah
 • Om Hamsa-sanayai namah
 • Om Maha-vidyayai namah
 • Om Mantra-vidyayai namah
 • > Om Sarswatyai namah
 • Om Maha-saraswatyai namah
 • Om Vidyayai namah
 • Om Gynanaika-tatparayai namah