108 Names of Venkateshwara

 
 • Om Ventakeshaya namah
 • Om Sreenivasaya namah
 • Om Laxmipataya namah
 • Om Anamayaya namah
 • Om Amrutashaya namah
 • Om Jagadvamdyaya namah
 • Om Govindaya namah
 • Om Shasvataya namah
 • Om Prabhavae namah
 • Om Sheshadri-nilayaya namah
 • Om Devaya namah
 • Om Keshwavaya namah
 • Om Madhusudhanaya namah
 • Om Amrutaya namah
 • Om Madhavaya namah
 • Om Krishnaya namah
 • Om Sri-haraya namah
 • Om Gyana-panjaraya namah
 • Om Sree Vatsa-vakshasa namah
 • Om Sarveshaya namah
 • Om Gopalaya namah
 • Om Purushotamaya namah
 • Om Gopeshwaraya namah
 • Om Parasmy-jyotishe namah
 • Om Vaikunta-patahe namah
 • Om Avyayaya namah
 • Om Sudha-thanave namah
 • Om Yadavendraya namah
 • Om Nithya-yavana-roopa-vate namah
 • Om Chatur-vedatma-kaya namah
 • Om Vishnave namah
 • Om Achutyaya namah
 • Om Padmini-priyaya namah
 • Om Darapatye namah
 • Om Surapatye namah
 • Om Nirmalaya namah
 • Om Devapoojitaya namah
 • Om Chatur-boojaya namah
 • Om Chakra-daraya namah
 • Om Trida-megne namah
 • Om Tri-gunastrayaya namah
 • Om Nirvikalpaya namah
 • Om Nish-kalankaya namah
 • Om Niramjanaya namah
 • Om Nirabapaya namah
 • Om Nityatruptaya namah
 • Om Nirgunaya namah
 • Om Nirupradavaya namah
 • Om Gandhadharaya namah
 • Om Shargapanaye namah
 • Om Nandakine namah
 • Om Shanka-darakaya namah
 • Om Anake-murtaya namah
 • Om Avya-kartaya namah
 • Om Kanti-hastaya namah
 • Om Vara-pradaya namah
 • Om Anake-atmane namah
 • Om Deena-bandhave namah
 • Om Aartaloka-bhaya-pradhaya namah
 • Om Akasha-raja-varadhaya namah
 • Om Yogi-hrutpadma-mandhiraya namah
 • Om Dhamodharaya namah
 • Om Jagatpalaya namah
 • Om Papa-ghnya namah
 • Om Bhaktha-vatsalaya namah
 • Om Trivikramaya namah
 • Om Shishumaraya namah
 • Om Jata-makuta-shobhitaya namah
 • Om Shanka-madyola-sanman-jookimke
 • nyadya karakandakaya namah
 • Om Neelamegha-syama-thanave namah
 • Om Bilva-patrarchana priyaya namah
 • Om Jagat-vyapene namah
 • Om Jagat-karte namah
 • Om Jagat-shakshinya namah
 • Om Jagat-pataya namah
 • Om Chinti-tarda-pradya namah
 • Om Gishnave namah
 • Om Dhasharaya namah
 • Om Dhasha-roopavate namah
 • Om Devaki-nandanaya namah
 • Om Shauryaye namah
 • Om Haya-greevaya namah
 • Om Janardhanaya namah
 • Om Kanya-shravanatharejyaya namah
 • Om Peetam-bharadharaya namah
 • Om Anagaya namah
 • Om Vanamaline namah
 • Om Padmanabhaya namah
 • Om Mrughaya-sakta-manasaya namah
 • Om Ashva-rudaya namah
 • Om Kadgha-darene namah
 • Om Dhanarjana-samoostkaya namah
 • Om Ganasarala-sanmadhya-kasturi-tilakojya namah
 • Om Sachitandha-roopaya namah
 • Om Jagan-mangaladayakaya namah
 • Om Yagna-roopaya namah
 • Om Yagna-bokthre namah
 • Om Chinmayaya namah
 • Om Parameshwaraya namah
 • Om Paramartha-pradhaya namah
 • Om Shanthaya namah
 • Om Sree-mathe namah
 • Om Dordhandha-veeraka-maya namah
 • Om Parat-paraya namah
 • Om Parasmai-bramane namah
 • Om Sree-vibhave namah
 • Om Jagadeeshwaraya namah