108 Names of Shani

 
 • Om shanaescaraya namah
 • Om shantaya namah
 • Om sarvabhistapradayine namah
 • Om sharanyaya namah
 • Om vagenyaya namah
 • Om sarveshaya namah
 • Om saumyaya namah
 • Om suramvandhaya namah
 • Om suralokaviharine namah
 • Om sukhasonapavishtaya namah
 • Om sundaraya namah
 • Om ghanaya namah
 • Om ghanarupaya namah
 • Om ghanabharanadharine namah
 • Om ghanasaravilepaya namah
 • Om khadyotaya namah
 • Om mandaya namah
 • Om mandaceshtaya namah
 • Om mahaniyagunaatmane namah
 • Om martyapavanapadaya namah
 • Om maheshaya namah
 • Om dhayaputraya namah
 • Om sharvaya namah
 • Om shatatuniradharine namah
 • Om carasthirasvabhavaya namah
 • Om acamcalaya namah
 • Om nilavarnaya namah
 • Om nityaya namah
 • Om nilanjananibhaya namah
 • Om nilambaravibhushaya namah
 • Om nishcalaya namah
 • Om vedyaya namah
 • Om vidhirupaya namah
 • Om virodhadharabhumaye namah
 • Om bhedaspadasvabhavaya namah
 • Om vajradehaya namah
 • Om vairagyadaya namah
 • Om viraya namah
 • Om vitarogabhayaya namah
 • Om vipatparampareshaya namah
 • Om vishvavandyaya namah
 • Om gridhnavahaya namah
 • Om gudhaya namah
 • Om kurmangaya namah
 • Om kurupine namah
 • Om kutsitaya namah
 • Om gunadhyaya namah
 • Om gocaraya namah
 • Om avidhyamulanashaya namah
 • Om vidhyaavidhyasvarupine namah
 • Om ayushyakaranaya namah
 • Om apaduddhartre namah
 • Om vishnubhaktaya namah
 • Om vishine namah
 • Om vividhagamavedine namah
 • Om vidhistutyaya namah
 • Om vandhyaya namah
 • Om virupaakshaya namah
 • Om varishthaya namah
 • Om garishthaya namah
 • Om vajramkushagharaya namah
 • Om varada bhayahastaya namah
 • Om vamanaya namah
 • Om jyeshthapatnisametaya namah
 • Om shreshthaya namah
 • Om mitabhashine namah
 • Om kashtaughanashakartre namah
 • Om pushtidaya namah
 • Om stutyaya namah
 • Om stotragamyaya namah
 • Om bhaktivashyaya namah
 • Om bhanave namah
 • Om bhanuputraya namah
 • Om bhavyaya namah
 • Om pavanaya namah
 • Om dhanurmandalasamsthaya namah
 • Om dhanadaya namah
 • Om dhanushmate namah
 • Om tanuprakashadehaya namah
 • Om > tamasaya namah
 • Om asheshajanavandyaya namah
 • Om visheshaphaladayine namah
 • Om vashikritajaneshaya namah
 • Om pashunam pataye namah
 • Om khecaraya namah
 • Om khageshaya namah
 • Om ghananilambaraya namah
 • Om kathinyamanasaya namah
 • Om aryaganastutyaya namah
 • Om nilacchatraya namah
 • Om nityaya namah
 • Om nirgunaya namah
 • Om gunatmane namah
 • Om niramayaya namah
 • Om nandyaya namah
 • Om vandaniyaya namah
 • Om dhiraya namah
 • Om divyadehaya namah
 • Om dinartiharanaya namah
 • Om dainyanashakaraya namah
 • Om aryajanaganyaya namah
 • Om kruraya namah
 • Om kruraceshtaya namah
 • Om kamakrodhakaraya namah
 • Om kalatraputrashatrutvakaranaya pariposhitabhaktaya namah
 • Om parabhitiharaya namah
 • Om bhaktasanghamanobhishtaphaladaya namah