108 Names of Surya

 
 • Om arunaya namah 
 • Om sharanyaya namah 
 • Om karuna-rasa-sindhave namah 
 • Om asmanabalaya namah 
 • Om arta-raksa-kaya namah 
 • Om adityaya namah 
 • Om adi-bhutaya namah 
 • Om akhila-gamavedine namah 
 • Om acyutaya namah 
 • Om akhilagnaya namah 
 • Om anantaya namah 
 • Om inaya namah 
 • Om visva-rupaya na mah 
 • Om ijyaya namah 
 • Om indraya namah 
 • Om bhanave Namah 
 • Om indriramandiraptaya namah 
 • Om vandaniyaya namah 
 • Om ishaya namah 
 • Om suprasannaya namah 
 • Om sushilaya namah 
 • Om suvarcase namah 
 • Om vasupradaya namah 
 • Om vasave namah 
 • Om vasudevaya namah 
 • Om ujjvalaya namah 
 • Om ugra-rupaya namah 
 • Om urdhvagaya namah 
 • Om vivasvate namah 
 • Om udhatkiranajalaya namah 
 • Om hrishikesaya namah 
 • Om urjasvalaya namah 
 • Om viraya namah 
 • Om nirjaraya namah 
 • Om jayaya namah 
 • Om urudvayavirnimuktanijasarakrashivandyaya namah 
 • Om rugdhantre namah 
 • Om kraksacakracaraya namah 
 • Om krajusvabhavavittaya namah 
 • Om nityastutyaya namah 
 • Om krukaramatrikavarnarupaya ujjvalatejase namah 
 • Om kruksadhinathamitraya namah 
 • Om pushakaraksaya namah 
 • Om luptadantaya namah 
 • Om shantaya namah 
 • Om kantidaya namah Aum dhanaya namah 
 • Om kanatkanaka sushanaya namah 
 • Om khalotaya namah 
 • Om lunit-akhila-daityaya namah 
 • Om satya-ananda-svarupine namah 
 • Om apavarga-pradaya namah 
 • Om arta-sharanyaya namah 
 • Om ekakine namah 
 • Om bhagavate namah 
 • Om sushtisthityantakarine namah 
 • Om gunatmane namah 
 • Om dhrinibhrite namah 
 • Om brihate namah 
 • Om brahmane namah 
 • Om esvaryadaya namah 
 • Om sharvaya namah 
 • Om haridashvaya namah 
 • Om shauraye namah 
 • Om dashadiksam-prakashaya namah 
 • Om bhakta-vashyaya namah 
 • Om ojaskaraya namah 
 • Om jayine namah 
 • Om jagad-ananda-hetave namah 
 • Om taya janma-mrtyu-jara-vyadhi-varji 
 • Om aounnatyapadasamcararathasthaya-asuraraye namah 
 • Om kamaniyakagaya namah 
 • Om abjaballabhaya namah 
 • Om antar-bahih prakashaya namah 
 • Om acintyaya namah 
 • Om atma-rupine namah 
 • Om acyutaya namah 
 • Om amareshaya namah 
 • Om parasmai jyotishe namah 
 • Om ahaskaraya namah 
 • Om ravaye namah 
 • Om haraye namah 
 • >Om param-atmane namah 
 • Om tarunaya namah 
 • Om tarenyaya namah 
 • Om grahanam pataye namah 
 • Om bhaskaraya namah 
 • Om adimadhyantara-hitaya namah 
 • Om saukhyapradaya namah 
 • Om sakalajagatam pataye namah 
 • Om suryaya namah 
 • Om kavaye namah 
 • Om narayanaya namah 
 • Om pareshaya namah 
 • Om tejorupaya namah 
 • Om shrim hiranyagarbhaya namah 
 • Om hrim sampatkaraya namah 
 • Om aim istarthadaya namah 
 • Om am suprasannaya namah 
 • Om shrimate namah 
 • Om shreyase namah 
 • Om saukhyadayine namah 
 • Om diptamurtaye namah 
 • Om nikhilagamavedhyaya namah 
 • Om nityanandaya namah