108 Names of Rama

 
 • Om Ram Raamaaya Namah
 • Om Rama Bhadraaya Namah
 • Om Rama Chandraya Namah
 • Om Ram Shaashvataaya Namah
 • Om Raajiivalochanaaya Namah
 • Om Vedaatmane Namah
 • Om Bhavarogasya Bheshhajaaya Namah
 • Om Duushhana Trishiro Hantre Namah
 • Om Trimurtaye Namah
 • Om Trigunaatmakaaya Namah
 • Om Shrimate Namah
 • Om Raajendraaya Namah
 • Om Raghupungavaaya Namah
 • Om Jaanakiivallabhaaya Namah
 • Om Jaitraaya Namah
 • Om Jitaamitraaya Namah
 • Om Janaardanaaya Namah
 • Om Vishvaamitrapriyaaya Namah
 • Om Daantaaya Namah
 • Om Shara Natraa Na Tatparaaya Namah
 • Om Vaalipramathanaaya Namah
 • Om Vaagmine Namah
 • Om Satyavaache Namah
 • Om Satyavikramaaya Namah
 • Om Satyavrataaya Namah
 • Om Vratadharaaya Namah
 • Om Sadaahanumadaashritaaya Namah
 • Om Kausaleyaaya Namah
 • Om Kharadhva.nsine Namah
 • Om Viraadhavadhapan Ditaaya Namah
 • Om Vibhiishhana Paritraatre Namah
 • Om Harakodanda kha.Ndanaaya Namah
 • Om Saptataala Prabhettre Namah
 • Om Dashagriiva Shiroharaaya Namah
 • Om Jaamadgnya Mahaadarpadalanaaya Namah
 • Om Taatakaantakaaya Namah
 • Om Vedaantasaaraaya Namah
 • Om Trivikramaaya Namah
 • Om Trilokaatmane Namah
 • Om Punyachaaritrakiirtanaaya Namah
 • Om Trilokaraxakaaya Namah
 • Om Dhanvine Namah
 • Om Dandakaaranya PunyakR^ite Namah
 • Om Ahalyaa Shaapa Shamanaaya Namah
 • Om Pitrai Bhaktaaya Namah
 • Om Varapradaaya Namah
 • Om Ram Jitendriyaaya Namah
 • Om Ram Jitakrodhaaya Namah
 • Om Ram Jitaamitraaya Namah
 • Om Ram Jagadgurave Namah
 • Om Ram Rakshavanara Sangathine Namah
 • Om Chitrakuuta samaashrayaaya Namah
 • Om  ram Jayantatranavaradaya namah
 • Om Sumitraaputra Sevitaaya Namah
 • Om Sarvadevaadi Devaaya Namah
 • Om  ram Mrutavanarajeevanaya Namah
 • Om ram Maayaamaariichahantre Namah
 • Om Mahaadevaaya Namah
 • Om Mahaabhujaaya Namah
 • Om Sarvadevastutaaya Namah
 • Om Saumyaaya Namah
 • Om BrahmaNyaaya Namah
 • Om Munisansutasanstutaya Namah
 • Om Mahaa Yogine Namah
 • Om Mahodaraaya Namah
 • Om Sachchidaananda vigrihaaya Namah
 • Om Parasmai jyotishhe Namah
 • Om Parasmai dhaamne Namah
 • Om Paraakaashaaya Namah
 • Om Paraatparaaya Namah
 • Om Pareshaaya Namah
 • Om Paaragaaya Namah
 • Om Paaraaya Namah
 • Om Sarvadevaatmakaaya Parasmai Namah
 • Om Sugriivepsita Raajyadaaya Namah
 • Om SarvapuNyaadhika Phalaaya Namah
 • Om Smraita sarvaagha Naashanaaya Namah
 • Om Aadipurushhaaya Namah
 • Om Paramapurushhaaya Namah
 • Om Mahaapurushhaaya Namah
 • Om Punyodayaaya Namah
 • Om Ayaasaaraaya Namah
 • Om PuraanaPurushhottamaaya Namah
 • Om Smitavaktraaya Namah
 • Om MitabhaashhiNe Namah
 • Om Puurvabhaashhine Namah
 • Om Raaghavaaya Namah
 • Om Anantaguna GaMbhiiraaya Namah
 • Om DhiiroddaattaguNottamaaya Namah
 • Om Maayaamaanushha Charitraaya Namah
 • Om Mahaadevaadipuujitaaya Namah
 • Om  ram Setukrute Namah
 • Om Jitavaaraashaye Namah
 • Om Sarvatiirthamayaaya Namah
 • Om Haraye Namah
 • Om Shyaamaa.ngaaya Namah
 • Om Sundaraaya Namah
 • Om Shuuraaya Namah
 • Om Pitavaasase Namah
 • Om Dhanurdharaaya Namah
 • Om Sarvayagyaadhipaaya Namah
 • Om Yajvane Namah
 • Om Jaraamaranavarjitaaya Namah
 • Om Vibhiishhana Pratishthaatre Namah
 • Om Sarvaavagunavarjitaaya Namah
 • Om Paramaatmane Namah
 • Om Parasmai Brahmane Namah