108 Names of Tulsi

 
 • Om Sree tulasee-devyai namah
 • Om Sree sakhyai namah
 • Om Sree bhadrayai namah
 • Om Sree-mano-gynana pallavayai namah
 • Om Puranda-rasatee-pujyayai namah
 • Om Punyadayai namah
 • Om Punya-rupinyai namah
 • Om Jynana-vigynana-jananyai namah
 • Om Tatva-gyna-priyayai namah
 • Om Jaanakee-dukha-shamanyai namah
 • Om Janardhana-prayayai namah
 • Om Sarva-kalmasha-samhartyai namah
 • Om Smara-koti-sama-prabhayai namah
 • Om Panchalee-pujya charanayai namah
 • Om Paparanya-davanalayai namah
 • Om Kami-tardha-pradayai namah
 • Om Gouree-sharada-samsevitayai namah
 • Om Vandaru-jana-manda-rayai namah
 • Om Nilimpa-bharana-saktayai namah
 • Om Lakshmi-chandra-sahodaryai namah
 • Om Sanakadi-munidye-yayai namah
 • Om Krushna-nanda janitryai namah
 • Om Chida-nanda-svarupenyai namah
 • Om Narayanyai namah
 • Om Satya-rupayai namah
 • Om Maya-teetayai namah
 • Om Mahe-shvaryai namah
 • Om Shubha-pradayai namah
 • Om Vadanacha-vinirdhu-taraka-purnani
 • shakarayai namah
 • Om Rochana-panka-tilakala-sannitala
 • bhasurayai namah
 • Om Shudhayai namah
 • Om Palla-vostyai namah
 • Om Padma-mukyai namah
 • Om Pulla-padma-dale-kshanayai namah
 • Om Champe-yakali-kakaranasa-danda
 • Viraji-tayai namah
 • Om Mandas-mitayai namah
 • Om Manjulangyai namah
 • Om Madhava-priya-bhamenyai namah
 • Om Manikya-kankana-dharayai namah
 • Om Mani-kundala manditayai namah
 • Om Indra-sampatka-rtyai namah
 • Om Shaktyai namah
 • Om Indra-gopa-nibhamshu-kayai namah
 • Om Kshirabdhi-tana-yayai namah
 • Om Kshira-sagara-samkshi-vayai namah
 • Om Shanti-kanti-guno-petayai namah
 • Om Brundanu-guna-samptryai namah
 • Om Putaat-mekayai namah
 • Om Puta-nadi-svarupenyai namah
 • Om Yoga-dyeyayai namah
 • Om Yoga-nanda-padayai namah
 • Om Chatur-varga-pradayai namah
 • Om Chaturvarna-eika-pavanayai namah
 • Om Triloka-jananyai namah
 • Om Gruhamedhi-samaradhyayai namah
 • Om Sada-namgana-pavanayai namah
 • Om Muneendra-hrudaya-vasayai namah
 • Om Mula-prakruti sangyni-kayai namah
 • Om Bramha-rupinyai namah
 • Om Param-jyotishyai namah
 • Om Avajana-sago-charayai namah
 • Om Pancha-bhutatmi-kayai namah
 • Om Panchakalat-mikayai namah
 • Om Yogayai namah
 • Om Achyu-tayai namah
 • Om Yagyna-rupinyai namah
 • Om Samsara-dukha-shamanyai namah
 • Om Srushti-sthityamta-karinyai namah
 • Om Sarva-prapamcha-nirmatryai namah
 • Om Vaishnavyai namah
 • Om Madhura-svarupayai namah
 • Om Nireesvarayai namah
 • Om Nirgunayai namah
 • Om Nityayai namah
 • Om Niratamkayai namah
 • Om Deena-jana-palana-tatparayai namah
 • Om Ranatkimkineekajala-ratna-kancheela satkatayai namah
 • Om Chalanmamjeera-charanayai namah
 • Om Chaturana-sevitayai namah
 • Om Ahoratra-karinyai namah
 • Om Mukta-hara-bhara-krantayai namah
 • Om Mudrika-ratna-bhasurayai namah
 • Om Sidhi-pradayai namah
 • Om Amalaayai namah
 • Om Kamalaayai namah
 • Om Loka-sundaryai namah
 • Om Hema-kumbha-kuchadva-yayai namah
 • Om Lasita-kumbha-chadva-yayai namah
 • Om Chancha-laayai namah
 • Om Lakshmyai namah
 • Om Sree-krushna-priyayai namah
 • Om Rama-priyayai namah
 • Om Vishnu-priyayai namah
 • Om Shankaryai namah
 • Om Siva-shankaryai namah
 • Om Tulasyai namah
 • Om Kunda-kutma-laradanayai namah
 • Om Pakva-bimboshryai namah
 • Om Shara-shchandri-kayai namah
 • Om Champe-yanasi-kayai namah
 • Om Kanbu-sundara-galayai namah
 • Om Tatilla-tangyai namah
 • Om Matta-bandhura-kunta-layai namah
 • Om Nakshatra-nibhana-khayai namah
 • Om Rambhani-bhoru-yugmayai namah
 • Om Saikata-shronyai namah
 • Om Madakanti-rava-madyayai namah
 • Om Keera-vanyai namah
 • Om Sree-maha-tulasyai namah