108 Names of Vishnu

 
 • Om Vishnave namah
 • Om Jishnave namah
 • Om Vashat-karaya namah
 • Om Deva-devaya namah
 • Om Vrusha-kapaye namah
 • Om Damo-daraya namah
 • Om Deena-bandhave namah
 • Om Aadi-devaya namah
 • Om Dite-stutaya namah
 • Om Punda-reekaya namah
 • Om Para-nandaya namah
 • Om Paramatmane namah
 • Om Paratparaya namah
 • Om Parashu-dharine namah
 • Om Vishwatwane namah
 • Om Krishnaya namah
 • Om Kalimala-paharine namah
 • Om Koustu-bhodbasi-toraskaya namah
 • Om Naraaya namah
 • Om Narayanaya namah
 • Om Haraye namah
 • Om Haraya namah
 • Om Hari-priyaya namah
 • Om Swamine namah
 • Om Vaikuntaya namah
 • Om Vishwa-tomukhaya namah
 • Om Hrushi-keshaya namah
 • Om Aprame-yaya namah
 • Om Aatmane namah
 • Om Vara-haya namah
 • Om Dharanee-saraya namah
 • Om Dharme-shaya namah
 • Om Dharanee-nadhaya namah
 • Om Dyeyaya namah
 • Om Dharma-bhrutamvaraya namah
 • Om Sahasra-shirshaya namah
 • Om Purushaya namah
 • Om Sahasra-kshaya namah
 • Om Sahasra-padave namah
 • Om Sarwa-gaya namah
 • Om Sarwa-vidyaya namah
 • Om Sarwaya namah
 • Om Sharanyaya namah
 • Om Sadhu-vallabhaya namah
 • Om Kousalya-nanda-naya namah
 • Om Srimate namah
 • Om Raksha-kaya namah
 • Om Kula-vina-shakaya namah
 • Om Jagat-kartaya namah
 • Om Jagadar-taya namah
 • Om Jagaje-taya namah
 • Om Janarti-haraya namah
 • Om Janakee-vallabhaya namah
 • Om Devaya namah
 • Om Jayaya namah
 • Om Jaya-rupaya namah
 • Om Jaleshwa-raya namah
 • Om Ksherabdhi-vasine namah
 • Om Kshirabdhi-tanaya-vallabhaya namah
 • Om Shesha-shaeine namah
 • Om Pannagaree-vahanaya namah
 • Om Vishtara-shravaya namah
 • Om Madhavaya namah
 • Om Madhura-nadhaya namah
 • Om Mukundaya namah
 • Om Mohana-shanaya namah
 • Om Daityarine namah
 • Om Pundaree-kakshaya namah
 • Om Achyutaya namah
 • Om Madhu-sudanaya namah
 • Om Soma-suryagni-nayanaya namah
 • Om Nrusimhaya namah
 • Om Bhaktha-vatsalaya namah
 • Om Nityaya namah
 • Om Niramayaya namah
 • Om Nara-devaya namah
 • Om Shudhaya namah
 • Om Jagatprabhave namah
 • Om Haya-grivaya namah
 • Om Puji-taya namah
 • Om Upendhraya namah
 • Om Rukmineepataye namah
 • Om Sarwadeva-mayaya namah
 • Om Srishaya namah
 • Om Sarwa-dharaya namah
 • Om Sanatanaya namah
 • Om Soumyaya namah
 • Om Soumya-pradaya namah
 • Om Srashtaya namah
 • Om Vishva-ksenaya namah
 • Om Janardhanaya namah
 • Om Yashoda-tanayaya namah
 • Om Yogaya namah
 • Om Yoga-shastra-parayanaya namah
 • Om Rudhrat-makaya namah
 • Om Rudramurtaye namah
 • Om Raghavaya namah
 • Om Madhu-sudanaya namah
 • Om Atula-tejase namah
 • Om Parasmai-jyotine namah
 • Om Sarwa-papa-haraya namah
 • Om Punyaya namah
 • Om Amita-tejase namah
 • Om Dukha-nashanaya namah
 • Om Daridrya-nashanaya namah
 • Om Dourbhagya-nashanaya namah
 • Om Sukha-vardha-naya namah
 • Om Sarva-sampat-karaya namah